Geschiedenis Leeuwenhorst

1950-1959

Het Bisdom Rotterdam wordt opgericht. Een taak van de pas benoemde bisschop Mgr. Jansen is het stichten van een eigen priesteropleiding, een klein-seminarie in Noordwijkerhout. In 1958 heeft de studiecommissie haar eerste bijeenkomst. Zij zullen ervoor zorgen dat op 1 september 1961 het seminarie-gymnasium "Leeuwenhorst" haar deuren opent.

1960-1969

In 1961 gaat het seminarie-gymnasium "Leeuwenhorst" van start met de laagste vier klassen. De twee hoogste klassen voltooien hun opleiding op het klein-seminarie Hageveld, te Heemstede. Vanaf 1968 wordt de brugklas op alle scholen verplicht, maar op 1 september 1964 gaat de brugklas officieel van start op Leeuwenhorst. De brugklas is voor alle schooltypen verplicht en kent dezelfde lesurentabel. Alleen het gymnasium mag nog enkele uren Latijn invoegen.In 1967 start het experiment programmaschool, waarbij een afdeling V.W.O. en H.A.V.O. wordt gevormd. In dit jaar loopt het aantal aanmeldingen voor het internaat terug en uiteindelijk wordt er een oplossing gevonden. Stichting klein-seminarie Leeuwenhorst wordt Diocesaan Leeuwenhorst en wordt gesplitst in twee afdelingen: afdeling internaat en afdeling programmaschool V.W.O.-H.A.V.O. Leeuwenhorst wordt in 1968 een open school, maar er worden eerst alleen nog maar jongens aangenomen.

1970-1979

In 1970 staat het diocesaan College Leeuwenhorst haar afdeling gymnasium af aan het Fioretti College te Lisse. In dit jaar worden er ook externe leerlingen toegelaten, zowel jongens als meisjes. Daarnaast wordt in dit jaar het eerste examen Atheneum afgenomen. In 1973 krijgt Leeuwenhorst toestemming van de minister voor het invoeren van Latijnse taal en Letterkunde. Ook wordt het nieuwe overblijflokaal (aula/kantine) gebouwd en in gebruik genomen. In 1974 wordt het experiment programmaschool beëindigd en Leeuwenhorst wordt een geheel open programmaschool VWO-HAVO. De nieuwe gymzaal en een serie noodgebouwen worden in 1976 in gebruik genomen. Het eerste eindexamen Atheneum met Latijnse taal- en letterkunde wordt dan ook afgenomen op Leeuwenhorst.

1980-1989

Vanaf de tweede helft van de jaren zeventig komt Leeuwenhorst in een wat rustiger vaarwater terecht. In 1986 wordt de 800-ste leerling van Leeuwenhorst ingeschreven.

1990-1999

In 1992 fuseert R.K. Leeuwenhorst MAVO met College Leeuwenhorst. Op 1 maart 1993 zal ook de dependance van de Leeuwenhorst MAVO sluiten. Deze dependance blijft tot dan door functioneren. Er vindt in 1993 een besturenfusie plaats tussen Leeuwenhorst, Willibrord en KTS/Don Bosco tot Aloysiusstichting-KSVOB. Op 1 augustus 1995 stond de volgende fusie voor de deur. Leeuwenhorst, de Willibrord MAVO (Noordwijk), KTS/Don Bosco (Voorhout/Sassenheim) en Duinzicht (Oegstgeest) fuseren tot een brede scholengemeenschap, het Teylingen College. Door deze fusie kreeg het Teylingen College recht op een afdeling gymnasium, welke werd gevestigd op Leeuwenhorst.

2000-2011

Op 1 janurari 2000 vindt de meest recente besturenfusie plaats. De besturen van de Aloysiusstichting en Fiorettistichting fuseren tot Aloysiusstichting VO Duin en Bollenstreek (ASVO). Al enige tijd wordt er gesproken over het opheffen van de dependance Willibrord MAVO. In de zomervakantie van het jaar 2000 gaat de Witte School (gevestigd naast de Willibrord MAVO) in vlammen op. De Willibrord MAVO trekt in bij het Leeuwenhorst, waardoor de Witte School in het Willibrord gebouw ondergebracht kan worden. Uiteindelijk wordt de dependance Willibrord MAVO opgeheven en worden er nog eens zes noodlokalen geplaatst op het terrein van Leeuwenhorst.

De gemeente Noordwijkerhout stelt in 2003 financiën beschikbaar voor realisatie van de vervangende nieuwbouw Leeuwenhorst. Op 14 februari 2005 wordt de eerste paal geslagen van de nieuwbouw van Leeuwenhorst. In mei 2005 loopt het huurcontract af voor de tweede serie noodgebouwen en er wordt besloten om deze noodvoorziening op te heffen. Als tijdelijke oplossing voor het daardoor ontstane huisvestingsprobleem, worden 7 lokalen in gebruik genomen in het NH-congres Centre: Leeuwenhorst is weer terug bij haar oerbegin!.

Op 4 maart 2006 wordt een grote reünie gehouden. Het wordt door veel mensen bezocht.

In 2006 wordt ook een nieuw schoolgebouw in gebruik genomen. Het is gebouwd op het sportveld van de oude school. Verticaal is het gebouw verdeeld in een onder- en een bovenbouwvleugel. Horizontaal zijn de vakken per etage ondergebracht. Op de begane grond de expressievakken, op de 1e etage de exacte vakken, op de 2e etage de talen en op de 3e etage de zaakvakken. Tevens is op de 3e etage een moderne mediatheek ondergebracht. Op de begane grond bevindt zich ook de theaterzaal, het Forum geheten. Voorts beschikt de school over twee op elkaar geplaatste moderne gymnastiekzalen met dito sanitaire voorzieningen. Verspreid in de school zijn groepswerkplekken voor de leerlingen gecreëerd; ruimten waarin zij met maximaal 10 leerlingen kunnen samenwerken. Tenslotte bevinden zich op elke etage docentwerkplekken waarin docententeams buiten de lesactiviteiten hun werkzaamheden kunnen verrichten. De personeelskamer op de 2e etage is in principe bedoeld om zich te ontspannen. Onder het hoofdgebouw is een fietsenkelder gerealiseerd, dat plaats biedt aan 600 fietsen.

Het gebouw wordt gekenmerkt door het open karakter, want naast “gewone” leslokalen zijn er open instructielokalen met daarnaast werkruimten, waar de leerlingen al dan niet met behulp van een personal computer de leerstof kunnen verwerken of zich eigen maken. In de praktijk blijkt dit open karakter niet zo goed te werken en al snel worden de open instructielokalen door schuifdeuren weer dicht gemaakt. Aangezien een groot sportveld toch wel erg gemist wordt, wordt in samenwerking met het naast de school gelegen congrescentrum een nieuw sportveld aangelegd. Met ingang van het schooljaar 2007-2008 wordt gestart met een blazersklas en een theaterklas.

Het leerlingenaantal groeit gestaag, als gevolg waarvan men in 2009 genoodzaakt is nieuwe noodlokalen te plaatsen. Er worden plannen gemaakt voor permanente uitbreiding: een science-gebouw en een lokaal voor theater en dans. Met medewerking van de gemeente Noordwijkerhout zal in 2014 met de bouw hiervan worden begonnen.